Længerevarende strategiske partnerskaber /// Fakta
Projektperiode: 
2013-14
Klient: 
Realdania

Længerevarende strategiske partnerskaber /// Ydelser

Hvordan kan byggeriet skabe effektivitet og udvikling gennem længerevarende strategiske samarbejdsformer? På vegne af Realdania har Smith gennem teoretisk og empirisk afdækning samt inddragelse af nøgleaktører i et workshopforløb gjort status på erfaringerne med, og potentialet i, strategisk samarbejde i byggeriet.

Ændrede samarbejdsformer, herunder længerevarende strategiske samarbejdsrelationer, har udgjort et hovedemne i diskussionen af mulighederne for at forbedre byggeriets processer og dermed resultater i de seneste 20 år. Spørgsmålet aktualiseres af den fornyede interesse for at fremme effektivitet, kvalitet og udvikling i byggeriet og dermed i sidste ende fremme produktivitet direkte i branchen og indirekte i de mange erhverv, der er afhængig af en velfungerende byggesektor.

Analysen har haft til formål at belyse de hovedmotiver, der er for at etablere et længerevarende samarbejde og hvilke forudsætninger, der skal gøre sig gældende for, at et samarbejde er succesfuldt. Målet er at muliggøre en kvalificeret stillingtagen i hele byggeriets værdikæde i forhold til spørgsmålet om, hvornår og under hvilke forhold gentagne samarbejdsformer er at foretrække frem for ad-hoc samarbejde.

I forundersøgelsen indgår tre delelementer: En kortlægning af de motiver, der kan være for at indgå et samarbejde set ud fra et teoretisk perspektiv, en empirisk kortlægning af cases fra Sverige og Danmark med udsyn til erfaringer fra Storbritannien og et workshopforløb, hvor eksperter på området har været med til at kvalificere indsigterne.

I den empiriske undersøgelse, som er gennemført af Anna Kadefors fra Chalmers University of Technology, er der udvalgt fem mindre casestudier, tre svenske og to danske, hvor der er set på drivkræfterne for et samarbejde, og de kompetencer det kræver. Fra Sverige indgår SABO Kombohus, Telge Fastigheter og ”Globechem” (anonymiseret virksomhed) som cases i undersøgelsen, og fra Danmark analyseres KAB AlmenBolig+ og Enemærke og Petersens servicepartnerskaber. Perspektiverende inddrages erfaringer fra det engelske initiativ Procure21.

Undersøgelsen viser, at strategisk længerevarende samarbejde har en lang række positive effekter og herved har en berettigelse i byggeriet. Undersøgelsen viser samtidig, at der er et stort uudnyttet potentiale for i stadig højere grad at formalisere og gentage samarbejdskonstellationer i branchen.

Illustration af de faktorer, der giver karakteren af et strategisk længerevarende samarbejde.

Længerevarende strategiske partnerskaber // Downloads