KYST+ erfaringsnetværk for kyst- og fjordkommuner /// Fakta
Project status: 
Igangværende
Projektperiode: 
2016-2017
Parter: 
Orbicon og Lundgrens Advokatpartnerselskab
Klient: 
Odense, Vejle, Horsens, Kolding, Skive og Middelfart Kommuner

KYST+ erfaringsnetværk for kyst- og fjordkommuner /// Ydelser

KYST+ er et erfaringsnetværk for klimatilpasning til havvandsstigninger i danske kyst- og fjordkommuner. Målet er, at kommuner og forsyninger sammen og på tværs skal udvikle løsninger, der sikrer os mod vandet og samtidig er med til at styrke relationen mellem by og natur og skabe nye levende bymiljøer.

I takt med at vandstanden i de danske farvande stiger, stiger også behovet for at klimasikre de byer, der ligger ud til vandet. En udfordring, der samtidig rummer et enormt potentiale for at skabe levende bymiljøer og styrke relationen til den omkringliggende natur, når klimatilpasning samtænkes med byudvikling.

Dét er baggrunden for etableringen af et erfaringsnetværk målrettet kommuner og forsyningsselskaber, der ønsker at videndele og samarbejde om at udvikle nye løsninger, der sikrer borgere og byer mod havvandstigninger og stormflod. Og som samtidig kan se et potentiale i at kombinere behovet for klimatilpasning med et ønske om at skabe nye rekreative områder og byudvikling.

Netværket KYST+ tager afsæt i en fælles erkendelse af, at udfordringen omkring havvandsstigninger og stormflod er det område, som er sværest for kommunerne selv at løfte finansielt. Men at det samtidig er et område, der rummer store muligheder for at skabe synergi mellem klimatilpasning og byudvikling.

De eksisterende regler omkring etablering af kystbeskyttelse fastlægger, at de der får gavn betaler. En ordning der fungerer godt på mindre strækninger, men som straks bliver mere kompleks, når man taler hele byer eller fjordstrækninger. I kystanalysen, der udkom i september 2016, peges der endvidere på en række udfordringer omkring etableringen af kystbeskyttelse så som begrænsede ressourcer til kommunal (med)finansiering, manglende standardmodel for fordeling af omkostninger både blandt grundejere og kommuner imellem, fragmenterede individuelle og mindre effektive løsninger, organiseringsmæssige udfordringer m.m.

Derfor er målsætningen med netværket at afsøge såvel de tekniske, som de miljømæssige og juridiske forhold og modeller for at organisere klimatilpasning på tværs af kommunale aktører og på tværs af det offentlige og private investorer. Netværket er for en afgrænset kreds af aktører og deltagerne mødes til det første af fire årlige temamøder i november.

Netværket faciliteres af Smith Innovation i samarbejde med Orbicon og Lundgrens Advokatpartnerselskab. Dermed tilbydes netværket specialviden inden for finansierings- og samarbejdsmodeller, vandhåndtering, naturbeskyttelse, byudvikling, byggeri og anlæg samt offentlig-private innovationsprojekter, partnerskaber og juridiske forhold.

De deltagende kommuner er Odense, Vejle, Horsens, Kolding, Skive og Middelfart.